Πρόγραμμα μαθησιακής αποκατάστασης

Περιγραφη

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια διαταραχή της μάθησης και απασχολούν ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Συχνά τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν φυσιολογικό έως υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ο γνωστικός τομέας του κεντρικού νευρικού συστήματος που επηρεάζεται αφορά στη χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή. Συχνά οι μαθητές που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις από τις αναμενόμενες σε σχέση με την χρονολογική τους ηλικία. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες λαμβάνουν, επεξεργάζονται και αναπαραγάγουν μια πληροφορία που τους δίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο.

μαθησιακοι τομεις

Ανίχνευση

Η έγκαιρη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών ενός παιδιού αποσκοπεί στον εντοπισμό των αδύναμων σημείων που χρειάζεται να ενδυναμωθούν. Συχνά οι μαθησιακοί τομείς που αξιολογούνται αφορούν:

το Προγραμμα

Πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης

Η ανίχνευση τυχόν μαθησιακών αναγκών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο μαθητή πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη, η οποία εξυπηρετεί δύο σημαντικούς σκοπούς:

Ο ειδικός σχεδιάζει ένα θεραπευτικό μαθησιακό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, θέτοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που προσπαθεί να υλοποιήσει σε συνεργασία με το παιδί. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από ειδικές μεθόδους διδασκαλίας:

Τέτοιες τεχνικές μαθησιακής στήριξης είναι: